Ushio Shinohara

You throw yourself away to be an artist.

—Ushio Shinohara